Боравак

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда основне школе.

Боравак и рад према таквом облику организује се од 8 сати до 17:30 сати . Организују се групе ученика истог разреда, али различитих одељења.

Учитељи који раде у продуженом боравку се договарају и усклађују своје активности са учитељима из редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом и психологом школе.

Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре са родитељима.

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.

Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк . Терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.

Просторије у којима ученици проводе већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима и рачунарима.

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа циља):

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе.

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву.

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити).

Специфични циљеви:

 • потпун и хармоничан развој детета
 • важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала)
 • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања)
 • оспособити ученика за самостално учење
 • истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење
 • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода)
 • писменост (језичка, математичка, информатичка)
 • рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели)
 • развијање духовне димензије живота
 • европска и глобална димензија модерног живљења
 • плурализам, поштивање различитости и важност толеранције
 • партнерство у образовању
 • улога технологије у образовању
 • брига о деци са посебним потребама

Ученицима у продуженом боравку је понуђен низ активности на којима они радо учествују.

Главне активности у боравку су:

 • самосталан стваралачки рад (секције)
 • активности у слободно време
 • самосталан рад (часови учења)

Самостални стваралачки рад се односи на секције и понуђене активности којима ученик може да се бави. То су:

Музичке активности:

 • увежбавање већ научених песама у настави
 • обрада нових песама по избору учитеља
 • израда дечијег инструментарија и свирање на њима
 • слушање музике
 • музичке игре
 • избор најбољег певача имитатора

Литерарне активности:

 • читање бајки по избору ученика
 • читање књига по избору ученика
 • разговори о књигама
 • препричавање (писмено, усмено) књига и дела
 • драматизација књижевног дела
 • самостално стваралачко изражавање (писање песама, прича…)
 • богаћење речника (разне језичке вежбе)
 • посета школској библиотеци, градској, позоришту, биоскопу

Драмска секција:

 • рад на драмским играма
 • анализа текста
 • рад на сцени
 • рад на костимима и маскама
 • глума
 • такмичења и поставке на школској позорници

Ликовне активности:

 • сређивање и улепшавање просторија
 • уређивање паноа
 • упознавање различитих ликовних области и њихових технка
 • организација изложби
 • ликовни конкурси

Спортске активности:

 • рекреативно забавне игре, турнири, такмичења
 • учитељ у складу са узрастом групе врши избор игара и свакодневно их обучава

Радионице:

 • психолошке (Учионица добре воље, Чувари осмеха)
 • едукативне (Игром до спознаје-еколошке (Чувајмо природу)

Погледајте радове наших ученика направљених у току ове школски године и уживајте!